DUYURULAR & HABERLER

Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü Programları Özel Yetenek Giriş Sınavları Yönergesi

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI MÜZİK BÖLÜMÜ PROGRAMLARI ÖZEL YETENEK GİRİŞ SINAVLARI YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak vs Tanımlar

 

Amaç

Madde 1. (1) Bu Yönergenin amacı; İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü Programlarında lisans öğrenimi görmek üzere başvuruda bulunan adaylara uygulanacak Özel Yetenek Giriş Sınavları'nın yapılma ve değerlendirme ilkelerini belirlemektir.

 

Kapsam

Madde 2. (1) Bu Yönerge; İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü Programlarında lisans öğrenimi görmek üzere başvuruda bulunan adaylara uygulanacak Özel Yetenek Giriş Sınavları ile ilgili başvuru koşulları, sınav ve değerlendirme usul ve esaslarını kapsar.

Dayanak

Madde 3. (1) Bu Yönerge; 4/11/1981 tarih ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14. maddesine dayanarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

Madde 4. (1) Bu Yönergede geçen;

a) Anasanat Dalı Başkanı: İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü ilgili Anasanat Dalı Başkanları'nı,

b) Bölüm Başkanı: İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik Bölüm Başkanı'nı,

c) Konservatuvar: İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nı,

ç) Konservatuvar Kurulu: İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Konservatuvar Kurulu'nu,

d) Müdür: Konservatuvar Müdürü'nü,

e) Senato: İstanbul Üniversitesi Senatosu'nu,

f) Sınav: Konservatuvar Müzik Bölümü Programlan Özel Yetenek Giriş Sınavı'nı,

g) Üniversite: İstanbul Üniversitesi'ni,

ğ) YGS: Yükseköğretime Geçiş Sınavı'nı,

h) Yönetim Kurulu: Konservatuvar Yönetim Kurulu'nu, ifade eder.

 

 

İKİNCİ BÖLÜM  

Başvuru ve Özel Yetenek Giriş Sınavları

 

Başvuru Koşulları

Madde 5. (1) Sınava başvurabilmek için adayların; YGS puan türlerinin, Yabancı Dil Puanı hariç, herhangi birinden her yıl Yönetim Kurulu tarafından önerilen ve Senato tarafından kabul edilerek ilan edilen asgari puanı almış olmaları şartı aranır. Konservatuvarların Müzik ve Sahne Sanatları Liseleri mezunları için YGS puan şartı aranmaz.

Özel Yetenek Giriş Sınavı

Madde 6. (1) Kulak Sınavı, Genel Teori Sınavı ve Kesin Kabul Sınavı olmak üzere üç aşamadan oluşur.

(2) Kulak Sınavı:

 I- Yirmi tane tek ses

II- On tane melodi

III- On tane aralık

IV- On tane 3 sesli akor

Genel Teori Sınavı

Madde 7. (1) Sınav yazılı olarak yapılır. Sınavda adayların, Konservatuvarın Müzik ve Sahne Sanatları Lisesi'nde okutulan Temel Müzik Teorisi, Solfej, Armoni, Genel Müzik Bilgisi ve Müzik Tarihi gibi meslek ve yardımcı meslek dersleri ile ilgili teorik bilgileri sınanır.

 

(2) Bu sınavda alanlara ilişkin puan ağırlıkları aşağıdaki gibidir:

 Alan

Açıklama

 

Toplam Puan

Temel Müzik Teorisi

Ölçüler, gamlar, modlar, anahtarlar, müzik terimleri, süs notaları

20

 

Müzik Tarihi

 

Müzik Tarihi Dönemlerinin  bestecileri, eserleri, türleri

 

20

 

Solfej

 

Tek ses ve çok sesli duyuş sınavı, teorik bilgiler, dikte

 

30

 

Armoni

 

8-12 ölçülük şifreli bas çözümü (5'li akorlar ve V7 ile)

 

30

 

Toplam

 

 

100

 

(3) Sınav soruları ilgili komisyon tarafından sınavın yapılacağı gün hazırlanır.

(4) Genel Teori Sınavında 100 (yüz) tam puan üzerinden en az 40 (kırk) puan alan adaylar, Kesin Kabul Sınavına girmeye hak kazanırlar.

(5) Genel Teori Sınavı Jürisi; Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Anasanat Dalı Başkanlığınca önerilecek en az üç, diğer Anasanat Dalı Başkanlıkları tarafından önerilecek en az birer öğretim elemanı olmak üzere Yönetim Kurulu kararı ile oluşturulur.

Kesin Kabul Sınavı

Madde 8. (1) Kesin Kabul Sınavları her bir program için ayrı olarak belirlenen içerik ve puan yüzdelerine göre yapılır. Adaylardan aşağıda içeriği ve puan ağırlıkları belirtilen kategorileri içeren programları seslendirmeleri istenir:

a)     Piyano Programı için;

 

 

 

    Alan

 

 

Açıklama

 

 

Toplam Puan

Performans

2 Chopin Etüd

20

Performans

J.S.Bach 1 Prelüd-Füg

20

Performans

Klasik Dönemden 1 eser

20

Performans

Romantik Dönemden 1 eser

20

Performans

20. yüzyıldan 1 eser

20

Toplam

 

100

 

 

b) Gitar Programı için;

    Açıklama                                                                          

Toplam Puan

Bir Etüd'

20

Rönesans döneminden bir eser

20

Bach Lut Süitlerinden bir bölüm

20

20. yüzyıl l eser

20

Gamlar

20

Toplam

100

 

c) Arp Programı için;

Açıklama

Toplam Puan

Bochsa Etüd No:l

10

Posse Etüd No:7

10

J.S.Bach Si bemol minör Fantasia

20

Haendel Tema ve Varyasyonlar

20

Mortari Sonat

20

Debussy Arabesque

20

Toplam

100

 

 

ç) Yaylı Çalgılar Programları için;

1) Keman Programı için; İki etüd (Biri çift sesli), J.S.Bach solo sonat ya da partitalardan bir bölüm, bir piyanolu sonatın tamamı, bir konçertonun tamamı.

2) Viyola Programı için; İki etüd (Biri çift sesli), J.S.Bach bir bölüm solo süit, bir piyanolu sonatın tamamı, bir konçertonun tamamı.

3) Viyolonsel Programı için; İki etüd (Biri çift sesli), J.S.Bach bir bölüm solo süit, bir piyanolu sonatın tamamı, bir konçertonun tamamı.

4) Kontrbas Programı için; İki etüd (Biri çift sesli), bir piyanolu sonatın tamamı, bir
konçertonun tamamı, bir piyanolu parça.

 

 

 

Alan

                                               Açıklama

Toplam Puan

Teknik

Çalgıya hakimiyet, ajilite ve eserin gerektirdiği teknik performansın değerlendirilmesi.

50

Müzikalde

Müzikal duyarlılık ve eserlerin stillerine (göre müzikal yaklaşımın değerlendirilmesi.

50

Toplam

 

100

 

d) Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar Programları için;

1) Tüm gamlar,

2) Bir etüd

3) Bir serbest solo eser (veya etüd)

4) Bir sonat veya sonatin (veya eşit ağırlıkta piyano eşlikli eser)

5) Bir konçerto (veya eşit ağırlıkta piyano eşlikli eser)

 

Alan

Açıklama

Toplam Puan

Teknik

Çalgıya hakimiyet, ajilite ve eserin gerektirdiği teknik performansın değerlendirilmesi.

50

Müzikalite

Müzikal duyarlılık ve eserlerin stillerine göre müzikal yaklaşımın değerlendirilmesi.

50

Toplam

 

100

 

e) Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Programı için; adayların aşağıda puan ağırlıkları belirtilen teorik ve uygulamalı alanlarda bilgileri sınanır:

 

Alan

Açıklama

Toplam Puan

Dikte

Tek sesli, atonal, geniş rejistrli; iki sesli, üç sesli dikte yazımı

50

Armoni

5 li ve 7 li akorlarla bas ve şan çözümü (4 anahtar kullanarak)

20

Piyanoda armonizasyon

Veri olan ezginin piyanoda armonize edilmesi

15

Kompozisyon çalışmaları

Adayın çalışmalarını içeren dosyanın sunumu

15

Toplam

 

100

 

(2)    Piyano, Yaylı Çalgılar, Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar Programlan için; sınavda
seslendirilecek eserler İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik ve Sahne Sanatları
Lisesi 12. sınıf bitirme programı müfredatına eşdeğer olmalıdır. Tüm program ezber olarak
seslendirilmeli, sonat, süit ve benzeri eserlerin bütün bölümleri hazırlanmalıdır.

(3) Sınav programında yer alan piyano eşlikli parçalar eşlikli olarak seslendirilmek zorundadır.

(4) Kesin Kabul Sınavına katılacak olan İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik ve Sahne Sanatları Lisesi 12. sınıf öğrencileri, piyano eşlikli eserlerin piyano partilerini sınavdan en az on beş gün önce Eşlik (Korrepetisyon) öğretim elemanlarına teslim ederler. Kesin Kabul Sınavlarına dışarıdan katılacak olan adaylar ise, piyano eşlikçilerini kendileri temin ederler.

(5) Kompozisyon ve Orkestra Şefliği programları dışında her bir aday için sınav süresi ortalama otuz dakikadır ancak bu süre, duruma göre daha kısa ya da uzun tutulabilir.

(6) Kesin Kabul Sınavında yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan alan adaylar, ilan edilen kontenjan dahilinde en yüksek puan alan adaydan başlayarak sıralanır ve başvurdukları programa kayıt yaptırma hakkını kazanırlar.

(7) Kesin Kabul Sınavı jürileri Yönetim Kurulu tarafından her program için ayrı ayrı oluşturulur. Her bir jüri Anasanat Dalı Başkanı ile Anasanat Dalı öğretim üyeleri ve ders veren öğretim elemanlarından olmak üzere en az üç kişiden oluşur.

 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yürürlük ve Yürütme

Yürürlük

Madde 9. (1) Bu Yönerge İstanbul Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

 Yürütme

Madde 10. (I) Bu Yönerge hükümlerini İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müdürü yürütür.